กรมการแพทย์

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES


ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

(Complaint Management System : CMS)


กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000242042
อีเมล์ hrm.b@dms.mail.go.th
โทร. 025906157, 6159

โปรดอ่าน :

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้า
ถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 7
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)

คู่มือการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

ลืมรหัสผ่าน ?